Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Główne kierunki działań KP PSP w Szamotułach.
 1. W zakresie działań kontrolno rozpoznawczych:
  • Uczestnictwo w odbiorach obiektów. Funkcjonariusze Komendy będą uczestniczyć w odbiorach dużych, ważnych jak i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi obiektach. Przeprowadzane czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, będą miały na celu sprawdzenie, czy obiekty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
  • Przeprowadzanie kontroli w obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy, dla rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Prowadzone kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych będą miały również na celu rozpoznanie i minimalizowanie zagrożeń dla przebywających w tych obiektach osób.
  • Uczestnictwo podczas wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się.
 2. W zakresie doskonalenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
  • Szkolenie funkcyjnych członków OSP.
  • Organizowanie ćwiczeń i manewrów jednostek tworzących KSRG.
  • Przekazywanie jednostkom OSP tworzących system ratowniczo-gaśniczy na terenie powiatu wycofanego z Państwowej Straży Pożarnej sprawnego sprzętu.
  • Współdziałanie z innymi jednostkami i służbami ratowniczymi na terenie powiatu.
  • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach KSRG w zakresie przygotowania do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.
  • Prowadzenie przeglądu technicznego sprzętu w jednostkach KSRG.
 3. W zakresie współpracy z samorządami:
  • Przekazywanie wniosków i uwag dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu lub gmin.
  • Współdziałanie w zakresie podnoszenia poziomu przygotowania jednostek OSP z danej gminy do prowadzenia działań ratowniczych.
  • Współpraca z powiatowym, gminnymi zespołami reagowania kryzysowego.
 4. W zakresie współdziałania z jednostkami OSP
  • Współudział w organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP
  • Współpraca z Komendantami Gminnymi jednostek OSP
  • Współpraca z Prezesami Zarządu Powiatowego ZOSP i Zarządów Gminnych ZOSP.
 5. W zakresie popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej:
  • Współpraca z środkami masowego przekazu z terenu powiatu.
  • udział w konkursach o tematyce pożarniczej, turniejach wiedzy pożarniczej, konkursach plastycznych.
  • Przeprowadzanie pogadanek i pokazów w szkołach oraz innych okolicznościowych imprez.
  • Umieszczanie interesujących i ważnych informacji oraz wydarzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej komendy powiatowej www.szamotuly.psp.wlkp.pl
 6. W zakresie podnoszenia możliwości operacyjnych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Szamotułach:
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków PSP poprzez udział w kursach specjalistycznych i szkoleniach.
  • pozyskiwanie środków na zakup nowego sprzętu ratowniczego niezbędnego do prawidłowego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
  • poprawa warunków lokalowych dla strażaków pełniących służbę w KP PSP Szamotuły.
  • dbanie o właściwy poziom sprawności fizycznej strażaków PSP poprzez udział w organizowanych zawodach sportowych oraz testu sprawności fizycznej.
Stop pożarom traw Pożary lasów KG Burze i silny wiatr Owady błonkoskrzydłe Bezpieczne żniwa Czad i ogień, obudź czujność Edukacja i profilaktyka Fundacja pomocy poszkodowanym pracownikom PSP Firefightersplus.eu platforma e-learningowa